Všeobecné smluvní podmínky lakovny ALBIXON a.s. (smlouva o dílo)

(Revize z 19.3.2024)

 

Tyto Všeobecné smluvní podmínky lakovny ALBIXON a.s. (dále jen VSPL) platí pro všechny vztahy vzniklé ze smluv o dílo uzavřených společností ALBIXON a.s. a jsou nedílnou součástí těchto smluv. Odchylné ujednání v jednotlivé smlouvě má přednost před těmito podmínkami.

 

I. Předmět plnění

 

1.1. ALBIXON a.s. se jako zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo (dále i pod označením předmět smlouvy) sjednané ve smlouvě o dílo (dále i pod označením smlouva nebo objednávka) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.2. Dílem se rozumí úprava povrchu určité věci dodané objednatelem nebo jiná činnost sjednaná ve smlouvě.
1.3. Objednatel podpisem smlouvy či odsouhlasením nabídky zhotovitele potvrzuje, že je oprávněn smlouvu uzavřít a že k úhradě ceny díla má dostatečné vlastní prostředky.
1.4. Nevyplývá-li z ujednání zhotovitele a dodavatele něco jiného, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je písemná objednávka objednatele potvrzena zhotovitelem či písemná nabídka zhotovitele potvrzena objednatelem, přičemž objednávka/nabídka musí obsahovat zejména její číslo, popis a rozsah díla, sjednanou cenu bez DPH, sazbu DPH a dobu a místo plnění. Toto právní jednání lze učinit také prostřednictvím elektronické pošty.

 

II. Doba a místo plnění

 

2.1. Doba plnění zhotovitele je určena v každé jednotlivé objednávce potvrzené zhotovitelem či nabídce zhotovitele potvrzené objednatelem (smlouvě). Jakákoliv změna smlouvy může být učiněna pouze po vzájemné a včasné dohodě obou stran. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, jakým způsobem dochází k provedení díla, že k posouzení této věci je dostatečně technicky vybaven a kvalifikován a že byl důkladně seznámen s veškerými technickými postupy a výsledky práce zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že jsou mu známy nároky spojené s nakládkou, převozem a složením věci. Za způsob přepravy, naložení a vyložení odpovídá vždy objednatel, a to i v případě, že nakládku provede zhotovitel na žádost objednatele. Není-li dohodnuto jinak, pak materiál sloužící k proložení a ochraně věci (obal) při její přepravě zajišťuje na své náklady objednatel.
2.2. Objednatel je povinen si upravenou věc, která je předmětem smlouvy, ve sjednané lhůtě převzít v provozovně zhotovitele v obci Hořovice, Cintlovka 535, okr. Beroun a to v době od pondělí do pátku vždy od 06:00 do 16:00, nesjednají-li strany písemně jinak. Současně s předmětem smlouvy dodá zhotovitel objednateli dodací list na každou jednotlivou objednávku nebo souhrnný dodací list s uvedením čísel více objednávek nebo s obdobným označením. Má-li dílo převzít jiná osoba než objednatel nebo jeho statutární orgán, musí tato osoba předložit zhotoviteli na jeho vyžádání k tomuto účelu jí udělenou písemnou plnou moc, jinak není zhotovitel povinen předmět díla předat. Objednatel je povinen pověřit převzetím předmětu díla (upravené věci) pouze k tomu dostatečně kvalifikovanou osobu, která splňuje i podmínky věty třetí odst. 2.1. VSPL a je schopna posoudit stav přebírané věci a provedené dílo.
2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat s věcí, která je předmětem řádně poskytnutého plnění zhotovitele, v provozovně zhotovitele v době, kdy je objednatel povinen tuto věc převzít a toto objednateli oznámí.

 

III. Cenové podmínky

 

3.1. Cenu díla a způsob její úhrady stanoví smlouva (potvrzená objednávka/potvrzená nabídka). Cena je stanovena dle ceníku zhotovitele a její výše je součástí každé objednávky/nabídky. Není-li cena smlouvou stanovena, platí cena určená dle ceníku a dodacích podmínek zhotovitele platných ke dni doručení objednávky zhotoviteli. Objednatel zasláním objednávky zhotoviteli potvrzuje, že se s platným ceníkem zhotovitele seznámil.
3.2. Je-li v době uskutečnění zdanitelného plnění, tj. v den předání předmětu smlouvy nebo zaplacení ceny v účinnosti jiný právní předpis o účtování (výši) DPH než k okamžiku uzavření smlouvy (potvrzení objednávky/nabídky), je zhotovitel povinen upravit dohodnutou cenu v souladu s novou právní úpravou. Smluvní strany jsou povinny takto upravenou cenu akceptovat s tím, že upravenou cenou jsou dotčena všechna ustanovení těchto VSPL a smlouvy.

 

IV. Podmínky provedení díla

 

4.1. Zhotovitel není povinen provést dílo, vydat věc nebo poskytnout objednateli jakákoliv jiná plnění, je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby nebo s jiným plněním z jakékoliv smlouvy uzavřené se zhotovitelem. Zhotovitel není v tomto případě v prodlení se splněním jeho závazku, přičemž o dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba plnění jakéhokoliv závazku zhotovitele z jakékoliv smlouvy uzavřené s objednatelem.
4.2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby nebo s dodáním věci, může zhotovitel o tuto dobu prodlení prodloužit lhůtu pro provedení díla a z důvodu posunutí zakázky v běžném plánu výroby a montáží tuto lhůtu dále prodloužit o dalších +20 dní. Zhotovitel má v takovém případě právo, z důvodů ztráty důvěry, před zahájením díla nebo před jeho předáním navýšit původně dohodnuté zálohy nebo i žádat úhradu celé ceny díla. K tomuto navýšení nebo úhradě ceny díla se vztahují všechna ustanovení a podmínky jako k původně dohodnuté záloze a ceně a jsou jím dotčena všechna ustanovení smlouvy.

 

V. Vlastnické právo a nebezpečí škody

 

5.1. Objednatel má vlastnické právo k věci, kterou předal zhotoviteli k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo k této věci. Je-li předmětem díla zhotovení věci, přechází vlastnické právo k této věci na objednatele až úplným uhrazením veškerých závazků vůči zhotoviteli, zejména pak úplnou úhradou ceny sjednané ve smlouvě (výhrada vlastnictví).
5.2. Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou předal zhotoviteli k provedení díla, dokud trvá jeho vlastnické právo k věci. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci, jakmile ji převezme nebo nepřevezme-li ji, jakmile mu dodavatel umožní s ní nakládat v místě plnění (odst. 2.3. VSPL).

 

VI. Odpovědnost za vady

 

6.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo v době, kdy objednatel dílo převzal, má vlastnosti, které si strany ujednaly, a předmět díla je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Drobné odchylky a nevýznamné vady jsou přípustné a nemohou být důvodem k pozdější reklamaci, pokud není smluveno jinak (např. mírná odlišnost odstínu, letokruhy u imitace dřeva apod.). Neprovede-li objednatel bližší specifikaci povrchové úpravy, bere výslovně na vědomí, že zhotovitel provede povrchovou úpravu v souladu s normou GSB, jíž se řídí a dle níž je certifikován. U zboží, kde je nutné krytování (např. závitů), musí objednatel toto krytování přesně definovat. U svařených dílů zajistí objednatel navrtání otvorů pro odtok vody. V případě, že materiál nelze zavěsit, musí být opatřen otvory pro zavěšení. Objednatel v takovém případě bere na vědomí, že v místě zavěšení se u dílců vyskytuje stopa.
6.2. Převzetí zboží stvrzuje objednatel, popř. jím pověřená osoba, podpisem předávacího protokolu, v němž je povinen výslovně potvrdit, zda předmět díla přebírá s výhradami nebo bez výhrad. Při převzetí díla je povinen Objednatel ve svém zájmu předmět díla prohlédnout a bez zbytečného odkladu nahlásit Zhotoviteli případné vady.
6.3. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět smlouvy při přechodu nebezpečí škody na objednatele (při převzetí) nebo vada později vzniklá, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Práva z vadného plnění se řídí těmito všeobecnými smluvními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku. Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.
6.4. Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud vada či poškození vzniklo:

 1. mechanickým či chemickým poškozením zboží
 2. nesprávným skladováním
 3. nesprávnou údržbou
 4. materiály či mazadly, z nichž byl výrobek určený k povrchové úpravě vyroben nebo které byly použity k jeho výrobě a objednatel v objednávce zhotoviteli údaje o těchto materiálech či mazadlech nesdělil
 5. vzlínající mastnotou u zboží s uzavřenými dutinami nebo přeplátovanými plochami (typicky u bodově svařených plechů)
 6. okujemi, korozí nebo jinými nečistotami (silikonové zbytky, nečistoty od emulzí, lepidel apod.), které zabraňují správné aplikaci práškové barvy a které se vyskytovaly na předmětu díla při dodání objednatelem
 7. nevhodně navrženými technologickými otvory způsobující při zavěšení průhyb předmětu díla
 8. nevhodnou nebo nekvalitní konstrukcí předmětu díla
 9. tím, že zhotovitel ani po vynaložení odborné péče nemohl zjistit nevhodnost předmětu díla pro objednané dílo nebo na ni objednatele upozornil a objednatel na jeho zpracování trval nebo v případě, že povrch předmětu díla byl již dodán s povrchovou úpravou (zejména se jedná o případy provedení plastu, eloxu, pochromování, nanesení jakékoliv barvy, zinkování apod., nebo byl dílec následně mechanicky obráběn a tvářen)
 10. běžným opotřebením nebo přirozeným procesem stárnutím materiálu
 11. v důsledku vnější události mimo vliv zhotovitele
 12. používáním v neodpovídajících podmínkách
 13. zásahem objednatele
 14. nebo to jednoznačně vyplývá z povahy věci.

6.5.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nového díla bez vady, objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli, na odstranění vady dodáním chybějícího díla, na odstranění vady opravou díla, na přiměřenou slevu z ceny díla nebo právo odstoupit od smlouvy.
Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může zhotovitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového díla. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.

6.6. Je-li objednatel spotřebitelem, platí, že

 • zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo při převzetí nemá vady, přičemž objednatel je oprávněn vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí,
 • má-li věc vadu, může objednatel požadovat její odstranění dodáním nového díla bez vady, objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli, nebo opravu díla, ledaže je způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné,
 • objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  • a) zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
  • b) se vada projeví opakovaně,
  • c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • d) je z prohlášení zhotovitele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro objednatele.

Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná. Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje objednatel v provozovně zhotovitele, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Zhotovitel vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. V případě že, reklamace nebude v této lhůtě vyřízena a objednatel je spotřebitelem, pak může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Zhotovitel vydá objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).
Objednatel je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení zhotovitele o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % z ceny díla nevyzvednutého díla za každý den prodlení s vyzvednutím. Zhotovitel oznámí objednateli vyřízení reklamace telefonicky, SMS, nebo e-mailem.
V případě, že dojde mezi objednatelem a zhotovitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozhodující mimosoudní institucí bude Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz. Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na adrese https://adr.coi.cz/cs.

Reklamační formulář je k dispozici ke stažení ……..

 

VII. Smluvní pokuty a náhrada škody

 

7.1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, má objednatel právo, na základě daňového dokladu (faktury) vystavené pro tento případ objednatelem, požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. To neplatí, je-li objednatel v prodlení se splněním jeho závazků ze smlouvy.
7.2. Je-li objednatel v prodlení se splněním jeho závazků uvedených v čl. II. a IV. VSPL, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a poplatek za uskladnění již upravené nebo zhotovené věci ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení, a to i když porušení závazku nezavinil.
7.3. Je-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby, ke které je dle smlouvy povinen, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení.
7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu způsobené škody, tj. i ušlého zisku, a to i přesahuje-li smluvní pokutu.
7.5. Zmocní-li zhotovitel k vymáhání svých pohledávek vůči objednateli jinou (třetí) osobu, je objednatel povinen zaplatit mimo dlužné částky a případné smluvní pokuty i náklady zhotovitele na vymáhání dluhu touto osobou.
7.6. Pokud objednatel způsobil neplatnost smlouvy, je povinen nahradit zhotoviteli tímto způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
7.7. Výše náhrady škody, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za porušení povinnosti ze smlouvy, činí nejvýše padesát procent ceny předmětu smlouvy.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 

8.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy vždy, poruší-li objednatel jakýkoliv závazek uvedený v čl. II a IV. VSPL nebo je v prodlení s úhradou jakékoliv platby. Porušení závazku dle předchozí věty se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti. Smlouva zaniká okamžikem, kdy je odstoupení doručeno druhé straně a neruší se od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
8.2. Poruší-li objednatel jiné závazky než uvedené v odst. 8.1. VSPL, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud na porušení závazku objednatele písemně upozornil, poskytl mu přiměřenou lhůtu pro splnění závazku a odběratel závazek nesplnil ani v této lhůtě.
8.3. Je-li objednatelem spotřebitelem a sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory zhotovitele, má objednatel právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Objednatel může odstoupení od smlouvy provést dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na lakovna@albixon.cz nebo použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na www.praskovalakovna.cz.

 

IX. Vyšší moc

 

9.1. Povinnosti k náhradě škody se zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc), která nastala po uzavření smlouvy a nemůže být zhotovitelem odvrácena.
9.2. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují zejména přírodní katastrofy jako zemětřesení, povodně, hurikány, požáry, války, revoluce, povstání, pirátské útoky, politické převraty, generální stávky, mocenské zásahy v podobě bojkotů či embarg, masivní výpadky elektrické energie nebo dodávek ropy, teroristické útoky, epidemie, karanténa a další nepředvídatelné a neodvratitelné události. Za vyšší moc se považuje i nepřízeň počasí neumožňující provedení díla.
9.3. Nastane-li okolnost vyšší moci, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost písemně objednateli; obdobně oznámí i zánik této okolnosti. Nedodržení této povinnosti má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
9.4. Povinnosti zhotovitele ze smlouvy se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se stane plnění smlouvy nemožné vlivem okolnosti vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem ke smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně od smlouvy odstoupit.

 

X. Společná ustanovení

 

10.1. Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení těchto VSPL se nedotýká vynutitelnosti, platnosti nebo účinnosti jejích ostatních ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VSPL je z jakéhokoliv důvodu neplatné, zejména z důvodu rozporu s platnými právními normami, platí pro takový případ ustanovení právního předpisu, které je svým obsahem neplatnému ustanovení nejbližší. Na výzvu kterékoliv smluvní strany se strany zavazují neprodleně neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením (ujednáním), které právně přijatelným způsobem upravuje vzájemná práva a povinnosti stran a vystihuje jejich původní vůli ve smyslu záměrů obsažených v takovém ustanovení smlouvy, jež pozbyly platnosti.
10.2. Tyto VSPL považují obě strany za závazné rovněž i pro smlouvy (objednávky), které byly uzavřeny přede dnem podpisu smlouvy, jejíž jsou tyto VSPL nedílnou součástí, i když jejich konečné plnění nastane teprve v budoucnu.
10.3. Objednateli je známo významné postavení zhotovitele na trhu a zavazuje se chránit jeho dobré jméno ve vztahu k třetím osobám s tím, že v případě negativní mediální prezentace objednatelem má zhotovitel právo na úhradu tím způsobené škody.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Fyzické(á) osoby(a) jednající za objednatele tímto prohlašují(e), že uspokojí každou peněžitou pohledávku zhotovitele, která zhotoviteli vůči objednateli z těchto VSPL vznikne. Tímto ručením je zajištěn jakýkoliv závazek včetně závazku, který v budoucnu teprve vznikne a který objednatel jako dlužník nesplní.
11.2. Dodá-li zhotovitel objednateli po splnění závazků ze smlouvy (dílčích objednávek) další věci, např. další příslušenství, služby, vícepráce, opravy apod., vztahují se na práva a povinnosti stran tím vzniklá obdobně ustanovení těchto VSPL.
11.3.  Zhotovitel má oprávnění za podmínek stanovených platnými právními předpisy zpracovávat osobní údaje objednatele za účelem, aby splnil smlouvu nebo provedl opatření přijatá před uzavřením smlouvy na žádost objednatele nebo splnil právní povinnost, která se na něho vztahuje. K jinému účelu zpracování osobních údajů udělí objednatel zhotoviteli souhlas. Objednatel byl zhotovitelem informován o podmínkách zpracování jeho osobních údajů.
11.4. Objednatel uzavřením smlouvy (doručením objednávky) nebo podpisem těchto VSPL potvrzuje, že tyto VSPL považuje pro něho za závazné a že se s těmito VSPL, jejichž vyhotovení je označeno podpisem zhotovitele a jsou zároveň vyvěšeny v provozovně zhotovitele nebo zveřejněny na www.praskovalakovna.cz, před uzavřením smlouvy řádně seznámil.